29. november 2010

Milliseks muutub tekst translaatori abil?

Mine aadressile http://uruchai.net/eesti-peibe.php ja kirjuta roosasse kasti vähemalt 10-lauseline tekst.
Vajuta nupule "translate" ja kopeeri tekst oma ajaveebi.

 1. Kirjuta teksti alla, mis võtteid see keskkond teksti muutmisel/ ümbertõlkimisel kasutas.


 2. Analüüsi, millist keelt kasutad ise MSN-is või teistes suhtluskeskkondades. Kuidas erineb see kirjakeelest? Too näiteid.

 3. Mis eelkirjeldatud võtetest on kirjakeele puhul lubamatud?

Vaata teiste tõlketekste ning kirjuta kommentaaridesse, kas ja mida said nende tekstist aru.

Astrid Lindgren kirjutas nii:

Pipi naeris südamest ja lõi köögiukse valla. Oh, kui tore oli sooja ja valgesse tuppa tulla! Sünnipäevapidu pidi toimuma köögis, sest seal oli kõige õdusam. Pipi oli köögipõrandale laotanud vaibad, kardinad olid ette tõmmatud ja pliidi all põles praginal tuli. Puudekasti otsas istus härra Nilsson ja tagus kaht kastrulikaant vastamisi ning kaugemas nurgas seisis hobune. Loomulikult oli temagi sünnipäevale kutsutud.

Kui sünnipäevakingid olid üle antud, saabus aeg lauda istuda. Laual seisis hulgaviisi kooke ja kukleid. Koogid olid moelt üsna kentsakad, kuid Pipi kinnitas, et just niisugused koogid on Hiinas.
Pipi kallas tassidesse kakaod vahukoorega ja kõik pidid istuma. Kooke nosides teatas Tommy, et kui Hiinas tehakse niisuguseid kooke, sõidab ta suureks saades Hiinasse.


Kirjuta siia postituse kommentaari, milliseid vigu teksti tõlkimisel Sinu töös esines.

Släng ja kirjakeel

Suulisel kõnel ja slängikeelel on teistsugused reeglid kui kirjakeelel. Pane järgmine arvutislängis kirjutatud tekst korrektsesse kirjakeelde, järgides õigekirja põhimõtteid, kirjavahemärkide kasutamist jne. Saadud tekst publitseeri oma ajaveebis.

pipy icc naeriz züdamezt ja lõy köögiuxee walla . 0h nagu , qy t0ree 0ly z00ja ja hihii walgezzee tuppa :$ tulla ! zünnipä2wapidu pidy t0imuma köögiz , ici zezt zeal 0ly kõigee õduzam . pipy icc 0ly köögipõrandal2la0tanud waibad :D:D:D:D , kardinad 0lid 2tt22 tõmmatud ja pliidy :D:D:D:D:D:D all põl2z praginal tuly . puudekazty (6) 0tzaz iztuz härra nilzz0n ja taguz kaht kaztrulikaant waztamizy :D ning kaugemaz nurgaz zeizizh0bunee . l00muliqlt 0ly temagy icic zünnipä2wal22 qtzutud . icc qy zünnipä2wakingid aamh.. 0lid ülee antud , :$ zaabuz aeg lauda iztuda . laual icc zeiziz hulgawiizy k00kee ja qkleid . k00gid aamh.. 0lid m0elt üzna k2ntzakad , qid pipy hihii kinnitaz , et juzt niizuguzedk00gid 0n aamh.. hiinaz . pipy kallaz :$ tazzid2zz22 kaka0d nagu wahuk00r2ga ja kõik pidid iztuma . k00k22 aamh.. n0zid2z teataz t0mmy , 2t qy :$ hiinaz tehaxee niizuguz2id k00k22 , zõidab ta :D:D:D:D zuur2x zaad2z hiinazz22 . hihii

22. november 2010

Rahvakalender 1

Mine aadressile http://www.slideshare.net/kaiaa168/rahvakalender-2932499. Loe slaidid 5 minuti jooksul läbi ja püüa võimalikult palju meelde jätta.

Rahvakalender 2

1. Mine aadressile http://veereta.edu.ee/game/start/plane/10.
2. Alusta rahvakalendriteemalist mängu, klikkides nupule "algata uus grupimäng (või mängi üksinda)".
3. Kirjuta tekkinud kasti oma eesnimi ja e-posti aadress.
4. Kopeeri link ja saada sõbrale või oota, et sõber selle sulle saadaks. Sama lingi saad kätte ka oma meiliaadressilt.
5. Mängu mängi kahekesi või üksinda.
6. Kes jõuab esimesena finišisse ja milline on Sinu lõplik õigete vastuste protsent? Kirjuta see oma ajaveebi.

Rahvakalender 3: kadripäev

Vasta küsimustele täislausetega, kasutades infoallikana aadressi http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-kadripaev.php.


 1. Millise algustähega tuleb kirjutada rahvakalendri tähtpäevi (kontrolli: http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2&vld=71). Kirjuta siia 3 näidet tähtpäevade kohta.
 2. Millal tähistatakse kadripäeva?
 3. Milliste tööde lõppu kadripäev kuulutas?
 4. Kes peamiselt kadrideks riietusid?
 5. Milliseid riideid nad kandsid?
 6. Kelle järgi on kadripäev nime saanud?
 7. Kes oli "kadrititt"?
 8. Kuidas palusid kadrisandid sisse?
 9. Nimeta vähemalt neli tegevust, mida kadrid tuppa saades tegid.
 10. Mis õnne kadrid pererahvale soovisid?
 11. Mis tööd olid kadripäeval keelatud?
 12. Mis oli kadripulm?
 13. Leia üks laul, mida kadripäeval esitati.

Lisaülesanne: joonista kadripäeva kostüümid

15. november 2010

Õpime kasutama Interneti eesti keele sõnaraamatut!

Võta lahti Interneti-lehekülg http://www.eki.ee/dict/qs2006/ .

1. ülesanne

Kontrolli ÕS-ist, kuidas sõna õigesti kirjutatakse ning kirjuta korrektsed sõnad oma ajaveebi.

varukas - varrukas, kanarbik - kanarpik, apelsin - apelsiin, mandarin - mandariin, krokodill - krokotill, president - presitent, röntgen - röntken, anekdoot - anektoot, detektiiv - tetektiiv, arhidekt - arhitekt, brikett - prikett, taburet - taburett, kotlet - kotlett, pankrot - pankrott, garaaš - garaaž, garderoob - karderoob, psüholoogia - psühholoogia, draama - traama, kandidaat - kanditaat, kompek - kompvek, draagiline - traagiline, hubane - ubane, kiirkäia - kiirkäija, minia - minija, treial - treijal, revolutsioon - revolutsjoon, material - materjal, linlane - linnlane, professor - proffessor, režisöör - režissöör, vargsi - varksi, müüija - müüja, finish - finiš

Kirjuta 10 veaohtliku sõnaga ajaveebis laused.

2. ülesanne

Kirjuta ÕS-ist välja, millise tüüpsõna eeskujul tuleb järgmisi sõnu käänata või pöörata. Selleks kliki märksõna kõrval olevale numbrile. Kääna tüüpsõna abil antud sõna 3 esimeses käändes või pöördes. Selgita tundmatute sõnade tähendust.

Näide 1: laadima - tüüpsõna 55 (õppima) ja 57 (lugema)

laadima, laadida, laadin

laadima, laadida, laen

Näide 2: šeff - tüüpsõna 20 (paks) - ülemus, ülem, juhataja

šeff, šefi, šeffi

Sõnad: poogen, õudne, korsten, aldis, needma, vaaritama, teadma, teotama.

Millist sõna sobib kasutada vaid argikeeles? Koosta selle sõnaga lause.

14. november 2010

Lisaülesanne

Mine aadressile http://koolielu.edu.ee/ortograafia/, kliki lehe vasakul poolel kokku- ja lahkukirjutamise jaotuses olevale lingile "Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine" ja tee avanevas lehes ära harjutused 1 ja 2 (lehe lõpus). Eksimused ja parandused kirjuta ajaveebi. Samamoodi tee harjutused omadus- ja arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamise kohta.

8. november 2010

Tekstitöötlus ja GAGi ajalugu

Kõigepealt loo Minu dokumentide kausta eesti keele kaust, kuhu salvestad kõik arvutitunnis vajaminevad failid.


Seejärel ava Interneti-aadress http://gagikt.sauropol.com/msword/ .


Täida ülesanne GAGi nimede kohta täpselt töökäskude ja -juhendite järgi.


Kui töö on salvestatud, saada see manusega õpetaja e-posti aadressile. E-kirjale pane kindlasti pealkiri (nt Danieli tekstitöötluse ülesanne) ja vormista e-kiri korrektselt. Näidist vaata altpoolt.
E-kirja teksti vormistamise näidis


Tere, sõber!

Saadan Sulle mõned toredad pildid viimasest sünnipäevapeost. Loodan, et need meeldivad Sulle.

Parimate soovidega
Jaan Susi

Millised luuletused kõige enam meeldivad?

Loe oma nimest ülalpool oleva kolme õpilase ja allpool oleva kolme õpilase luuletus läbi. Kirjuta siia postituse kommentaari, milline neist luuletustest Sulle enim meeldis ja miks. NB!Kommenteerimisel järgi eesti keele reegeleid: lause algab suure tähega ja on terviklik. Postituse kommentaar peab olema korrektne ja viisakas.

1. november 2010

Luulekujundid

TORMIJÄRGNE TUUL
Minni Nurme

Torm ra...utseb merel ...a kaevab
la...ned hauana sügavaks,
rannapedaka...d peksab ...a vaevab,
voog voo ...ärel raks ja raks.

Torm sööstab metsa ja laastab
ku... meeletu vanu pu...id,
m...s püs...nud sada aastat,
puud o...gavad surmasu...

Torm p...tsutab p...medas v...has
tasast hall...pä...st kulumaad
ku... lama...at venda l...hast,
kellelt t...ht... tuge saand.

Torm väs...b ja põlv...tab maha
lahkub häb...ga tallermaalt -
tuul ku... laps kõ...ke heaks teha tahab,
embab maad ja merd ja laant

Ülesanded
1. Kopeeri Minni Nurme luuletus oma ajaveebi.
2. Kirjuta luuletuse lünka i, ii või j.
3. Selles loos kasutatakse kõnekunsti võtet, mida nimetatakse isikustamiseks. Isikustamine on võte, kus esemetele ja nähtustele antakse inimesele omased tegevused, võimed ja oskused.
Leia tekstist, millised võimed on antud tormile ja puudele.
Torm rajutseb, ...................., .......................... , ........................, ........................., ...................., ...................., .........................., ............................., ........................., ....................... .
Puud .................... .
4. Joonista luuletusele PaintNetis illustratsioon ning salvesta ajaveebis luuletuse juurde.

Lisaülesanne


Kirjuta sõnasegadiku sõnade abil oma luuletus.