20. detsember 2010

Jõulukaardid

Uuri leheküljelt http://joulud.postimees.ee/?id=199528, millal ja kust sai alguse jõulukaartide saatmise tava ning mida postkaartidel peamiselt kujutati. Kirjuta vastused oma ajaveebi. Vaata kuut postkaarti, vali välja üks ning kirjelda seda oma ajaveebis. Milliseid erinevusi märkad selle ja tänapäevaste kaartide vahel?


Kirjuta üks omaloominguline jõululuuletus (NB! Internetist ei tohi kopeerida, tähtis on ise teha). Joonista oma jõulukaart, kus on nii luuletus kui ka Sinu jõulusoov. Salvesta kaart jpg-failina ja pane üles ajaveebi.

Lõpeta eelmise korra kõnekäändude ülesanne!

Tee läbi kõnekäändude ülesanded ja kirjuta jutt, kus kasutad sobivaid kõnekäände (vaata allpool olevat ülesannet). Pealkirjasta jutt ning publitseeri see oma ajaveebis.
Loe klassikaaslaste jutte ning vaata kõnekäändude pilte. Kirjuta vähemalt viie jutu alla ka oma kommentaar: kas jutt oli mõistetav, kas kõnekäänud sobitusid teksti ja muutsid teksti ilmekamaks, mis meeldis eriti ja mida soovitaksid teisiti teha. Kiida ka klassikaaslast, kellel oli kõige vahvam kõnekäänu pilt.

13. detsember 2010

Tunne kõnekäände!

Kliki järgmistele linkidele ja kontrolli, kui paljusid kõnekäände tunned. Pane ajaveebis uue postituse pealkirjaks "Õpin kõnekäände" ning kirjuta välja need piltlikud väljendid, mis olid sulle võõrad või mida võiks oma tekstis jutu ilmestamiseks kasutada.

1.

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/sobita/piltl_h1.htm;

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/vali/vali1.htm; http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/moodusta/moodusta1.htm; http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/taidalyngad/lynk1.htm;
http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/lause/lause1.htm;

2.

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/sobita/piltl_h5.htm;

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/sobita/piltl_h9.htm;

http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/sobita/piltl_h13.htm.


Koosta põnev jutt välja kirjutatud kõnekäändudega ning pane sellele lugema kutsuv pealkiri.

6. detsember 2010

Kõnekäänud

1. Mitut kõnekäändu tead, mis on seotud sõnaga keel (näiteks keelt peksma)? Kui tead mõnda, pane see oma ajaveebi kirja.
2. Selleks, et teada, kui palju neid tegelikult on, uuri eesti kõnekäänude andmebaasi:
http://www.folklore.ee/justkui/andmebaas.php. Sisesta otsitava sõna kasti "keel" ja vajuta "otsi". Kirjuta loendist välja vähemalt 10 kõnekäändu.
3. Joonista 3 kohta pilt, mis annab kõnekäänu tähendust sõna-sõnalt edasi. Ideede saamiseks võid vaadata animeeritud kõnekäände (http://wiki.tdl.ee/mediawiki/index.php/Animeeritud_k%C3%B5nek%C3%A4%C3%A4nud).
4. Vaata oma pinginaabri pilte ja püüa arvata, mis kõnekäänuga on tegemist. Kirjuta see pildi juurde kommentaari.


Sünonüümid

Vaata, kui hästi tunned sünonüümseid sõnu! Mine aadressile http://web.zone.ee/suhtlemisoskused/snonmide_kaardimng.html ja tee juhendi abil läbi sünonüümide kaardimäng. Mitu punkti 20-st said?

Kirjuta leitud sünonüüme kasutades huvitav jutt ja publitseeri see ajaveebis.

Kordamine

Mine aadressile http://www.koolielu.edu.ee/ortograafia/. Võta sisukorrast "Kokku- ja lahkukirjutamise" peatüki alt lahti alapeatükk "Kohanimede õigekiri". Vaata üle reeglid ning tee harjutus 1 ja 2. Harjutuste täitmisega paralleelselt tee ajaveebis oma vigade parandus: kirjuta üles sõnad, milles eksisid, ja koosta nendega laused. Lausete alla kirjuta, mitu protsenti õigeid vastuseid said.
Samamoodi toimi "Täheortograafia" peatükist alapeatüki "Kaashäälikuühendi õigekiri" harjutustega 1-6.

29. november 2010

Milliseks muutub tekst translaatori abil?

Mine aadressile http://uruchai.net/eesti-peibe.php ja kirjuta roosasse kasti vähemalt 10-lauseline tekst.
Vajuta nupule "translate" ja kopeeri tekst oma ajaveebi.

 1. Kirjuta teksti alla, mis võtteid see keskkond teksti muutmisel/ ümbertõlkimisel kasutas.


 2. Analüüsi, millist keelt kasutad ise MSN-is või teistes suhtluskeskkondades. Kuidas erineb see kirjakeelest? Too näiteid.

 3. Mis eelkirjeldatud võtetest on kirjakeele puhul lubamatud?

Vaata teiste tõlketekste ning kirjuta kommentaaridesse, kas ja mida said nende tekstist aru.

Astrid Lindgren kirjutas nii:

Pipi naeris südamest ja lõi köögiukse valla. Oh, kui tore oli sooja ja valgesse tuppa tulla! Sünnipäevapidu pidi toimuma köögis, sest seal oli kõige õdusam. Pipi oli köögipõrandale laotanud vaibad, kardinad olid ette tõmmatud ja pliidi all põles praginal tuli. Puudekasti otsas istus härra Nilsson ja tagus kaht kastrulikaant vastamisi ning kaugemas nurgas seisis hobune. Loomulikult oli temagi sünnipäevale kutsutud.

Kui sünnipäevakingid olid üle antud, saabus aeg lauda istuda. Laual seisis hulgaviisi kooke ja kukleid. Koogid olid moelt üsna kentsakad, kuid Pipi kinnitas, et just niisugused koogid on Hiinas.
Pipi kallas tassidesse kakaod vahukoorega ja kõik pidid istuma. Kooke nosides teatas Tommy, et kui Hiinas tehakse niisuguseid kooke, sõidab ta suureks saades Hiinasse.


Kirjuta siia postituse kommentaari, milliseid vigu teksti tõlkimisel Sinu töös esines.

Släng ja kirjakeel

Suulisel kõnel ja slängikeelel on teistsugused reeglid kui kirjakeelel. Pane järgmine arvutislängis kirjutatud tekst korrektsesse kirjakeelde, järgides õigekirja põhimõtteid, kirjavahemärkide kasutamist jne. Saadud tekst publitseeri oma ajaveebis.

pipy icc naeriz züdamezt ja lõy köögiuxee walla . 0h nagu , qy t0ree 0ly z00ja ja hihii walgezzee tuppa :$ tulla ! zünnipä2wapidu pidy t0imuma köögiz , ici zezt zeal 0ly kõigee õduzam . pipy icc 0ly köögipõrandal2la0tanud waibad :D:D:D:D , kardinad 0lid 2tt22 tõmmatud ja pliidy :D:D:D:D:D:D all põl2z praginal tuly . puudekazty (6) 0tzaz iztuz härra nilzz0n ja taguz kaht kaztrulikaant waztamizy :D ning kaugemaz nurgaz zeizizh0bunee . l00muliqlt 0ly temagy icic zünnipä2wal22 qtzutud . icc qy zünnipä2wakingid aamh.. 0lid ülee antud , :$ zaabuz aeg lauda iztuda . laual icc zeiziz hulgawiizy k00kee ja qkleid . k00gid aamh.. 0lid m0elt üzna k2ntzakad , qid pipy hihii kinnitaz , et juzt niizuguzedk00gid 0n aamh.. hiinaz . pipy kallaz :$ tazzid2zz22 kaka0d nagu wahuk00r2ga ja kõik pidid iztuma . k00k22 aamh.. n0zid2z teataz t0mmy , 2t qy :$ hiinaz tehaxee niizuguz2id k00k22 , zõidab ta :D:D:D:D zuur2x zaad2z hiinazz22 . hihii

22. november 2010

Rahvakalender 1

Mine aadressile http://www.slideshare.net/kaiaa168/rahvakalender-2932499. Loe slaidid 5 minuti jooksul läbi ja püüa võimalikult palju meelde jätta.

Rahvakalender 2

1. Mine aadressile http://veereta.edu.ee/game/start/plane/10.
2. Alusta rahvakalendriteemalist mängu, klikkides nupule "algata uus grupimäng (või mängi üksinda)".
3. Kirjuta tekkinud kasti oma eesnimi ja e-posti aadress.
4. Kopeeri link ja saada sõbrale või oota, et sõber selle sulle saadaks. Sama lingi saad kätte ka oma meiliaadressilt.
5. Mängu mängi kahekesi või üksinda.
6. Kes jõuab esimesena finišisse ja milline on Sinu lõplik õigete vastuste protsent? Kirjuta see oma ajaveebi.

Rahvakalender 3: kadripäev

Vasta küsimustele täislausetega, kasutades infoallikana aadressi http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-kadripaev.php.


 1. Millise algustähega tuleb kirjutada rahvakalendri tähtpäevi (kontrolli: http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2&vld=71). Kirjuta siia 3 näidet tähtpäevade kohta.
 2. Millal tähistatakse kadripäeva?
 3. Milliste tööde lõppu kadripäev kuulutas?
 4. Kes peamiselt kadrideks riietusid?
 5. Milliseid riideid nad kandsid?
 6. Kelle järgi on kadripäev nime saanud?
 7. Kes oli "kadrititt"?
 8. Kuidas palusid kadrisandid sisse?
 9. Nimeta vähemalt neli tegevust, mida kadrid tuppa saades tegid.
 10. Mis õnne kadrid pererahvale soovisid?
 11. Mis tööd olid kadripäeval keelatud?
 12. Mis oli kadripulm?
 13. Leia üks laul, mida kadripäeval esitati.

Lisaülesanne: joonista kadripäeva kostüümid

15. november 2010

Õpime kasutama Interneti eesti keele sõnaraamatut!

Võta lahti Interneti-lehekülg http://www.eki.ee/dict/qs2006/ .

1. ülesanne

Kontrolli ÕS-ist, kuidas sõna õigesti kirjutatakse ning kirjuta korrektsed sõnad oma ajaveebi.

varukas - varrukas, kanarbik - kanarpik, apelsin - apelsiin, mandarin - mandariin, krokodill - krokotill, president - presitent, röntgen - röntken, anekdoot - anektoot, detektiiv - tetektiiv, arhidekt - arhitekt, brikett - prikett, taburet - taburett, kotlet - kotlett, pankrot - pankrott, garaaš - garaaž, garderoob - karderoob, psüholoogia - psühholoogia, draama - traama, kandidaat - kanditaat, kompek - kompvek, draagiline - traagiline, hubane - ubane, kiirkäia - kiirkäija, minia - minija, treial - treijal, revolutsioon - revolutsjoon, material - materjal, linlane - linnlane, professor - proffessor, režisöör - režissöör, vargsi - varksi, müüija - müüja, finish - finiš

Kirjuta 10 veaohtliku sõnaga ajaveebis laused.

2. ülesanne

Kirjuta ÕS-ist välja, millise tüüpsõna eeskujul tuleb järgmisi sõnu käänata või pöörata. Selleks kliki märksõna kõrval olevale numbrile. Kääna tüüpsõna abil antud sõna 3 esimeses käändes või pöördes. Selgita tundmatute sõnade tähendust.

Näide 1: laadima - tüüpsõna 55 (õppima) ja 57 (lugema)

laadima, laadida, laadin

laadima, laadida, laen

Näide 2: šeff - tüüpsõna 20 (paks) - ülemus, ülem, juhataja

šeff, šefi, šeffi

Sõnad: poogen, õudne, korsten, aldis, needma, vaaritama, teadma, teotama.

Millist sõna sobib kasutada vaid argikeeles? Koosta selle sõnaga lause.

14. november 2010

Lisaülesanne

Mine aadressile http://koolielu.edu.ee/ortograafia/, kliki lehe vasakul poolel kokku- ja lahkukirjutamise jaotuses olevale lingile "Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine" ja tee avanevas lehes ära harjutused 1 ja 2 (lehe lõpus). Eksimused ja parandused kirjuta ajaveebi. Samamoodi tee harjutused omadus- ja arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamise kohta.

8. november 2010

Tekstitöötlus ja GAGi ajalugu

Kõigepealt loo Minu dokumentide kausta eesti keele kaust, kuhu salvestad kõik arvutitunnis vajaminevad failid.


Seejärel ava Interneti-aadress http://gagikt.sauropol.com/msword/ .


Täida ülesanne GAGi nimede kohta täpselt töökäskude ja -juhendite järgi.


Kui töö on salvestatud, saada see manusega õpetaja e-posti aadressile. E-kirjale pane kindlasti pealkiri (nt Danieli tekstitöötluse ülesanne) ja vormista e-kiri korrektselt. Näidist vaata altpoolt.
E-kirja teksti vormistamise näidis


Tere, sõber!

Saadan Sulle mõned toredad pildid viimasest sünnipäevapeost. Loodan, et need meeldivad Sulle.

Parimate soovidega
Jaan Susi

Millised luuletused kõige enam meeldivad?

Loe oma nimest ülalpool oleva kolme õpilase ja allpool oleva kolme õpilase luuletus läbi. Kirjuta siia postituse kommentaari, milline neist luuletustest Sulle enim meeldis ja miks. NB!Kommenteerimisel järgi eesti keele reegeleid: lause algab suure tähega ja on terviklik. Postituse kommentaar peab olema korrektne ja viisakas.

1. november 2010

Luulekujundid

TORMIJÄRGNE TUUL
Minni Nurme

Torm ra...utseb merel ...a kaevab
la...ned hauana sügavaks,
rannapedaka...d peksab ...a vaevab,
voog voo ...ärel raks ja raks.

Torm sööstab metsa ja laastab
ku... meeletu vanu pu...id,
m...s püs...nud sada aastat,
puud o...gavad surmasu...

Torm p...tsutab p...medas v...has
tasast hall...pä...st kulumaad
ku... lama...at venda l...hast,
kellelt t...ht... tuge saand.

Torm väs...b ja põlv...tab maha
lahkub häb...ga tallermaalt -
tuul ku... laps kõ...ke heaks teha tahab,
embab maad ja merd ja laant

Ülesanded
1. Kopeeri Minni Nurme luuletus oma ajaveebi.
2. Kirjuta luuletuse lünka i, ii või j.
3. Selles loos kasutatakse kõnekunsti võtet, mida nimetatakse isikustamiseks. Isikustamine on võte, kus esemetele ja nähtustele antakse inimesele omased tegevused, võimed ja oskused.
Leia tekstist, millised võimed on antud tormile ja puudele.
Torm rajutseb, ...................., .......................... , ........................, ........................., ...................., ...................., .........................., ............................., ........................., ....................... .
Puud .................... .
4. Joonista luuletusele PaintNetis illustratsioon ning salvesta ajaveebis luuletuse juurde.

Lisaülesanne


Kirjuta sõnasegadiku sõnade abil oma luuletus.

18. oktoober 2010

Valm

Koosta valmi kohta Mindmapi abil märksõnaskeem. Vaata üle eelmisest postitusest skeemi koostamise põhimõtted. Too skeemil välja märksõnadena valmi päritolu, tunnused, ülesehitus, tegelased, teemad, idee, autorid, kuulsad valmid jne.
Õppematerjalid, mida kasutada:

http://www.slideshare.net/ule64/valmid-1410291

http://meiekirjandus.pbworks.com/----VALM

Pane skeem üles oma ajaveebi.

Omaloominguline valm

Vali järgnevate pealkirjade hulgast välja üks ning kirjuta selle kohta omaloominguline proosa- või luulevormis valm.
Lõvi ja hiir
Rebane ja toonekurg
Hunt ja koer
Eesel ja ööbik
Pärdik ja prillid

Ära unusta, et valmis lõpus peab olema moraal!

11. oktoober 2010

Registreerime e-kursusele!

Registreerime end 6. klassi eesti keele ja kirjanduse kursusele Internetis. Selleks mine aadressile http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educourse/63?filter=participants, vajuta lingile "Enroll to the course!" ning sisesta tekstikastidesse oma ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja oma eesti keele ja kirjanduse blogi aadress.

10. oktoober 2010

Teeme märksõnaskeemi!

Koosta põhjalik ja detailne mõistekaart mõiste ilukirjandus kohta. Võid kasutada vihikumaterjali, õpikut ja Internetti. Tuleta meelde, mis on ilukirjanduse tunnused, selle ülesanded, kuidas jaotub, mis teemadel kirjutatakse, olulisemad autorid sinu jaoks jne.
Ole tähelepanelik ning jälgi mõistekaardi koostamisel sõna-sõnalt järgmisi näpunäiteid.

1.Ava Internetis lehekülg aadressil http://www.text2mindmap.com/
2.Mõistekaarti ilukirjanduse kohta hakkad looma vasakpoolses kastis. Kastis on aastaegade mõistekaardi tegemise näide.
3.Kirjuta "Months of the year" asemel meie mõisteskeemi tähtsaim märksõna "ILUKIRJANDUS".
4.Teise astme märksõna jaoks vii kursor järgmisele reale ning tee TAB-klahviga taandrida, nt kirjutad sõna "Spring" asemele "proosa".
5.Järgmise taseme jaoks tuleb taas järgmisele reale minna ning liikuda nooleklahviga paremale, nt kirjutad "Marchi" asemel "tunnused".
6.Korda jälle sama tegevust - mine uuele reale ning liigu TAB-klahviga paremale. Too välja 2-3 proosa tunnust. Kuna need on ühe astme märksõnad, tuleb need täpselt üksteise alla kirjutada.
7.Uus märksõna "liigid" kirjuta jälle uuele reale, liikudes TAB-klahviga paremale.
8.Iga liigi, nt seikluskirjandus, kohta too üks näide (raamatu pealkiri).
9.Jätka sama luule märksõnaga, kusjuures arvesta, et "luule" peab olema samal tasemel märksõnaga "proosa".
10.Too välja luule peamised tunnused.
11.Kui skeemi põhi on valmis, vajuta kasti alla olevale nupule "Convert to Mind Map".
12.Tekkinud skeemi tuleb hakata kujundama - selleks vajuta parempoolses kastikeses olevale nupule "Freeze map" ning skeem tardub ega ole enam n-ö vedel.
13.Nüüd saad hakata skeemil märksõnu oma tahtmist mööda sättima, vedades parema hiireklikiga märksõna soovitud kohta.
14.Järgmiseks vali kirja värv ja suurus - klikates nupule "Font", vali "Font colori" alt endale meelepärane värv ja "Font Size´i" alt sobiv suurus.
15."Colorsi" alt leiad märksõnade tausta jaoks sobivad värvid - vali, kuidas kasutada värvi, nii et eri taseme märksõnad hästi välja paistaksid.
16.Vali sobiv joonte laius ja värv ("Line color" ja "Line width").
17.Enne salvestamist vajuta kindlasti klaviatuuril klahvile "Print Scrn SysRq" - kui salvestamine ei õnnestu, jääb sul ekraanikoopia alles.
18.Alles nüüd vajuta nupule "Save map..." ning salvesta skeem oma kausta.
19.Kui salvestamine ei õnnestu, vajuta "Start" nupule ning ava programm IrfanView ning kleebi ekraanipilt.
20.Skeemi saad soovi korral ka väiksemaks lõigata.
21.Märksõnaskeem riputa üles oma ajaveebi.

28. september 2010

Laiendame sõnavara!

Mine Interneti-aadressile http://www.eki.ee/dict/ ja otsi sünonüümisõnastikust järgmiste sõnade sünonüümid:
vaene -
roheline -
laps -
jooksma -
julge -
õpilane -
sööma -
ohtlik -
meeldima -
väljamõeldis -

NB! Kui sellest sõnaraamatust ei leia sobivat vastet, mine leheküljele http://www.keeleveeb.ee/, ava sünonüümisõnastik ja esita seal päring uuesti.
Publitseeri sõnad ja nende sünonüümid oma ajaveebis.
Kirjuta ajaveebi 10-lauseline jutt sünonüüme kasutades.

27. september 2010

Sõnapilved

Selleks, et analüüsida oma sõnavara ulatust ning vaadata, milliseid sõnu kõige rohkem kasutad, saab luua sõnapilvi.


JUHEND:


 • Mine aadressile www. wordle.net ja vajuta lingile "create your own". Kopeeri ajaveebis oma kirjandi tekst ja kleebi see avanenud kastikesse. Pärast vajutamist nupule "go" luuakse sinu teksti sõnapilv.

 • Kujunda sõnapilv meelepäraselt: vali teksti suurus, värv, kirjaviis, taust.

 • Salvesta sõnapilv (klaviatuuril nupp Print Scrn - IrfanView - Edit Paste - Edit Crop Selection - Save As) ja pane see pildina ajaveebi üles.

 • Kirjuta pildi alla, milliseid sõnu oled kõige rohkem kasutanud.

 • Asenda korduvad sõnad tekstis.

 • Tee parandatud kirjandiga uuesti sõnapilv: kontrolli, kas kõik sõnad on nüüd ühesuurused.

20. september 2010

Tee oma ajaveeb huvitavamaks!

Lisa oma blogisse üks põnev vidin. Üks võimalus on minna aadressile http://www.itublogi.blogspot.com/ ja laadida sealt midagi huvitavat oma ajaveebi.

Teine variant on minna aadressile http://www.clocklink.com/ ning valida oma ajaveebi jaoks sobiv kell.

Kirjandite analüüs

Loe läbi neli klassikaaslase kirjandit (kaks oma nimest ülal- ja kaks allpool). Kirjuta kaaslase kommentaaridesse 3-4 lausega, millise hinnangu annad tema kirjandile. Ole sõbralik! Kiida selle eest, mis meeldis, ja anna nõu selle suhtes, mida saaks paremini teha. Jälgi nii teksti ladusust, õigekirja kui ka ülesehitust.

6. september 2010

Kirjand suvest

Kirjuta kirjand suvest, kasutades kodus ette valmistatud mõisteskeemi. Proovi iga märksõna kohta kirjutada üks lõik. Jälgi, et kirjandil oleks sissejuhatus ja kokkuvõte. Mõtle kirjutamisel sellele, et sinu teksti võivad lugeda kõik Interneti kasutajad, nii et väga isiklikke detaile ja fakte ei maksa kirjutada.
Töötle teksti: kuna teed tööd arvutis, pole mustandit vaja kirjutada, sest saad kogu aeg teksti parandada ja viimistleda. Kontrolli kindlasti õigekirja.
Kui kirjand on täiesti valmis ning valmis avaldamiseks, leia jutu illustreerimiseks sobiv foto kas enda või Google´i piltide hulgast. Kui tegemist pole sinu pildi või fotoga, lisa kindlasti selle lehekülje aadress, kust foto said.

Tere tulemast 6. klassi ajaveebi!

Siin õpime koostama oma ajaveebi, täidame antud ülesandeid, õpime korrigeerima keelekasutust. Meie eesmärk on osata leida Internetist huvitavat ja vajalikku informatsiooni, kasutada seda õpilastöödes ning õppida käituma vastutustundlikult avalikus keskkonnas, kus igaüks võib avaldatut lugeda.

Iga õpilane kujundab ja sisutab oma ajaveebi. Kõik õpilased saavad üksteise töid ajaveebis lugeda, neid hinnata ja kommenteerida, parandusi ja ettepanekuid teha. Lähtu kommenteerimisel sellest, millises sõnastuses tahaksid kuulda ise oma tööde hinnanguid ja kommentaare.
Ajaveebi eest saab iga õpilane koondhinde.
Innukat töölusti ning ilusat, korrektset, ladusat keelekasutust!
GAGi arvutiklass
Foto: http://www.gag.ee/images/Arvutiklass.JPG